Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

ΙΛΑΣΘΗΤΙ ΜΟΙ ΣΩΤΗΡ, ΠΟΛΛΑΙ ΓΑΡ ΑΙ ΑΝΟΜΙΑΙ ΜΟΥ...

«Ἱλάσθητί μοὶ Σωτὴρ· πολλαὶ γὰρ αἱ ἀνομίαι μου, καὶ ἐκ βυθοῦ τῶν κακῶν, ἀνάγαγε δέομαι· πρὸς σὲ γὰρ ἐβόησα, καὶ ἐπάκουσόν μου, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου».