Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Τῇ ΙΔ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου Ἀποστολου Φιλίππου, ἑνὸς τῆς πρώτης χορείας τῶν δώδεκα.
Στίχοι
· Ἀρθεὶς Φίλιππος ἐκ ποδῶν ἐπὶ ξύλου,
· Τὰ τῶν ποδῶν σοι νίπτρα Σῶτερ ἐκτίνει.
· Ἤρθης κἀκκεφαλῆς δεκάτῃ Φίλιππε τετάρτῃ.

τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ' Ὕδρας, τοῦ ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 1800 ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ῥόδου.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.