Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

ΝΟΣΟΥΣ ΔΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΜΑΛΑΚΙΑΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Νόσους δεινὰς καὶ πάσας μαλακίας, ἐκ τῶν ψυχῶν ὁμοῦ καὶ τῶν σωμάτων, ἀποδιώκεις τῶν προστρεχόντων, ἐν τῷ οἴκῳ σου σοφὲ Μαθητὰ τοῦ Χριστοῦ.

Δαιμονικὰς ἐφόδους ἀπελαύνων, πάθη δεινὰ καθαίρεις τῶν ἀνθρώπων, ἐν συμπαθείᾳ Χριστοῦ αὐτόπτα· διὰ τοῦτό σε πιστῶς μακαρίζομεν.

Ῥητορικὴν Σοφὲ ἀδολεσχίαν, καταβαλὼν ἁπλότητι δογμάτων, Θεὸν κηρύττεις σαρκὸς ἐν εἴδει, ὁμιλήσαντα βροτοῖς ἀγαθότητι.