Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΥΛΗΝ, ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΑΙ

Τῆς νηστείας τὴν πύλην, μέλλοντες εἰσέρχεσθαι ἐκδυσωποῦμέν σε, τοῦ Θεοῦ τὴν πύλην, συνελθεῖν τοῖς οἰκέταις σου Δέσποινα, καὶ πλατύναι πάντως, τοὺς λογισμούς καὶ διανοίας, τὰ σωτήρια πράττειν θελήματα.