Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΓΗΝ ΜΕΝ ΟΜΙΧΛΗ, ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΝΕΦΕΛΑΙΣ

Γῆν μὲν ὁμίχλῃ, τὸν οὐρανὸν νεφέλαις δὲ Κύριος, Κόρη περιβάλων, σάρκα θέλων θνητήν, ἐξ αἱμάτων σου ἐνδύεται, καταστολὴν δόξης, ἀθανάτου ἐνδύων τὸν ἄνθρωπον.