Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΕΣΤΩΣΑ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΣΟΥ, Η ΑΣΠΟΡΩΣ ΤΕΚΟΥΣΑ

Παρεστῶσα τῷ Σταυρῷ σου, ἡ ἀσπόρως τεκοῦσά σε, καὶ μὴ φέρουσα ὁρᾶν ἀδίκως πάσχοντα, ὠλοφύρετο κλαυθμῷ καὶ ἀνεβόα σοι· Πῶς πάσχεις ὁ τῇ φύσει ἀπαθής, γλυκύτατε Υἱέ; Ὑμνῶ σου τὴν ἄκραν ἀγαθότητα.