Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΙΕΡΩΤΑΤΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΠΡΟΕΔΗΛΩΣΑΝ

Ἱερώτατοι προφῆται προεδήλωσαν, Ἁγνὴ ἐμφαντικώτατα, τὸ μυστήριον τῆς σεπτῆς λοχείας σου, καὶ νῦν ἡμῖν τὰς ἐκβάσεις τηλαυγῶς κατανοοῦντες εὐσεβῶς, σὲ μακαρίζομεν.