Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ

Ψυχή μου ψυχή μου,
ἀνάστα, τί καθεύδεις;
τὸ τέλος ἐγγίζει,
καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι.
Ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν.