Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΣΑΤΕ

Ἀπόστολοι ἅγιοι πρεσβεύσατε τῷ ἐλεὴμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.