Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΣΕ ΠΑΝΑΜΩΜΕ ΚΑΙ ΜΗΤΗΡ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΕ ...

Σὲ πανάμωμε καὶ Μήτηρ ἀειπάρθενε, ἔγνωμεν σωτηρίαν βροτοί· ὁ γὰρ ἐν κόλποις τοῦ Πατρὸς ἀχώριστος Υἱός, ἐκ σοῦ σεσωμάτωται· διό, εὐλογημένη γενεαῖς γενεῶν πέφηνας.