Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΠΡΟΗΓΓΕΙΛΑΝ, ΤΟ ΒΑΘΟΣ

Προφῆται προήγγειλαν, τὸ βάθος Κόρη τοῦ μυστηρίου σου, ἐξ ἁγνῶν σου αἱμάτων, Θεὸν Παρθένε ἐκυοφόρησας, καὶ ἐν οὐσίαις δυσὶν ἀπεκύησας, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ ἀπολύτρωσιν.