Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΜΗ ΦΛΕΧΘΕΙΣΑ ΤΩ ΠΥΡΙ

Μὴ φλεχθεῖσα τῷ πυρί, τῆς Θεότητος Ἁγνή, κατάφλεξόν μου, τὰς ὑλώδεις ὁρμάς, τῶν παθῶν ὅπως πιστῶς, ἀεὶ δοξάζω σε.