Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΕΝ ΛΑΚΚΩ ΕΤΕΘΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩ

Ἐν λάκκῳ ἐτέθης κατωτάτῳ, τοῖς οὖν πιστῶς θανοῦσι τὴν ἀνάπαυσιν Λόγε, παράσχου, τῶν ἱερῶν Ἀθλητῶν δεήσεσι, καὶ πταισμάτων ἀπολύτρωσιν.