Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

ΣΤΟΛΙΖΕΣΘΩ ΣΗΜΕΡΟΝ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΡΦΥΡΙΔΑ

Στολιζέσθω σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, πορφυρίδα ἔνδοξον, καταβαφεῖσαν ἐξ ἁγνῶν, λύθρων Ἀγάθης τῆς Μάρτυρος· Χαῖρε, βοῶσα, Κατάνης τὸ καύχημα.