Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

ΤΟΙΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΩΝ ΣΟΥ ΡΕΙΘΡΟΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΕ

Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ῥείθροις Δημήτριε, τὴν Ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν, ὁ δοὺς σοι τὸ κράτος ἀήττητον, καὶ περιέπων τὴν πόλιν σου ἄτρωτον· αὐτῆς γὰρ ὑπάρχεις τὸ στήριγμα.