Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

ΜΥΡΙΠΝΟΟΝ ΩΣ ΡΟΔΟΝ ΣΕ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΕΚΤΗΤΑΙ

Μυρίπνοον ὡς ῥόδον σε, ἡ Ἐκλησία κέκτηται, Μύρων πολύαθλε μάρτυς· τοῦ γὰρ Χριστοῦ εὐωδία, ἐδείχθης παναοίδιμε, ὑπὲρ οὗ χαίρων ἤθλησας, παρ' οὗ καὶ δόξης ἔτυχες, πρὸς ὃν ἀεὶ μνημονεύεις, τῶν σὲ τιμώντων ἐκ πόθου.