Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

ΔΙΠΛΗΝ ΤΗΝ ΧΑΡΗΝ ΕΙΛΗΦΩΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διπλῆν τὴν χάριν εἰληφὼς παρὰ τοῦ Πνεύματος, Προφήτης ὤφθης θαυμαστὸς πᾶσι τοῖς πέρασι, τοὺς ὑμνοῦντάς σε λυτρούμενος ἐκ κινδύνων, καὶ δωρούμενος τὴν χάριν τῶν θαυμάτων σου, τοῖς προστρέχουσιν ἐν ταύτῃ μετὰ πίστεως, καὶ βοῶσί σοι· Χαίροις Προφῆτα θεσπέσιε.