Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

ΩΣ ΙΕΡΟΝ ΚΕΙΜΗΛΙΟΝ, ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΕ

Ὡς ἱερὸν κειμήλιον, τοῦ Ἰησοῦ Πατρίκιε, ἡ Ἐκκλησία λαβοῦσα τὸ σῶμά σου, ἀγαλλομένη κράζει σοι· Διὰ σοῦ ἅπας κόσμος, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ διαφυλάττεται, ἐξ αἱρέσεως πάσης ἀλώβητος καὶ ἀήττητος.