Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΠΑΝΑΓΝΕ, ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Θεομήτωρ πάναγνε, τῆς ψυχῆς μου τὰ τραύματα καὶ τῆς ἁμαρτίας τὰς οὐλὰς ἐξάλειψον, Θεὸν ἡ κυήσασα, τῶν ἐπὶ πάντων Κόρη ἁγνή, ἐκ παρθενικῆς ἀπειρογάμου νηδύος, ὃν Παῖδες εὐλογοῦσιν, Ἱερεῖς ἀνυμνοῦσι, λαοὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.