Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΦΩΤΙ ΜΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Φωτὶ με μετανοίας, τὸν ἐσκοτισμένον, τῇ ἀμελείᾳ Πανάμωμε λάμπρυνον, ὅπως ὑμνῶ καὶ δοξάζω τὰ μεγαλεῖά σου.