Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΑΓΙΕ ΟΝΗΣΙΜΕ

Ἀπόστολε ἅγιε Ὀνήσιμε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.