Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΔΕΙΧΘΗΣ ΜΟΝΗ

Ὑπερτέρα τῶν Ἀγγέλων ἐδείχθης μόνη, βουλῆς μεγάλης Ἀγγελον· τέτοκας γὰρ Λόγον πάντας τὸν φωτίζοντα, Παρθένε τοὺς κραυγάζοντας· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.