Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ, Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, ΤΗΝ ΤΗΣ ΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΗΨΙΝ

Ἑορτάζει σήμερον, ἡ οἰκουμένη, τὴν τῆς Ἄννης σύλληψιν, γεγενημένην ἐν Θεῷ· καὶ γὰρ αὐτὴ ἀπεκύησε, τὴν ὑπὲρ λόγον, τὸν Λόγον κυήσασαν.