Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΙΣΟΣΘΕΝΗ ΟΜΟΤΙΜΟΝ, ΟΜΟΥΣΙΟΝ, ΣΥΝΘΡΟΝΟΝ, ΣΕΒΟΝΤΕΣ ΤΡΙΑΔΑ

Ἰσοσθενῆ ὁμότιμον, ὁμοούσιον, σύνθρονον, σέβοντες Τριάδα, ἐν μιᾷ Θεότητι, Πατέρα δοξάζομεν, Υἱὸν καὶ Πνεῦμα, Ἅγιον, ἄδυτον αὐγήν, ὁμοβασίλειον κράτος, καὶ μέλπομεν συμφώνως· Ἱερεῖς εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.