Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΙΩΝΑΝ, ΕΚΜΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΒΟΩ

Τὸν Προφήτην Ἰωνᾶν, ἐκμιμούμενος βοῶ· Τὴν ζωήν μου, ἀγαθέ, ἐλευθέρωσον φθορᾶς, καὶ σῶσόν με, Σωτὴρ τοῦ κόσμου, κράζοντα· δόξα σοι