Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΕΙΔΟΤΕΣ

Μητέρα καὶ Παρθένον εἰδότες σε, Παναγία, συμφώνως γεραίρομεν, καὶ εὐσεβῶς μακαρίζομεν.