Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΑΝΗΡΕΘΗ Η ΤΥΡΑΝΝΙΣ

Σταυρωθέντος σου Χριστέ, ἀνῃρέθη ἡ τυραννίς, ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ· οὔτε γὰρ Ἄγγελος οὐκ ἄνθρωπος, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς δόξα σοι.