Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

ΥΠΕΡ ΦΥΣΙΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ, ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ...

Ὑπὲρ φύσιν καὶ λόγον, τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων ἐκυοφόρησας, καὶ τρέφεις ἐκ μαζῶν σου, τὸν πᾶσιν εὐκαιρίᾳ, ἑτοιμάζοντα τράπεζαν· Ὃν ἐκτενῶς Ἀγαθὴ ὑπὲρ ἡμῶν δυσώπει.