Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

ΡΕΥΣΤΗΝ ΔΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑΝ

Ῥευστὴν δι' εὐσπλαγχνίαν, φύσιν ἐκ γαστρός σου, ὁ πλαστουργὸς προσλαβόμενος Ἄχραντε, τῆς ἀφθαρσίας χιτῶνα ταύτην ἐνέδυσε.