Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΙ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝ ΣΟΙ

Νόμοι φύσεως ἐν σοί, καταλύονται· ἀρρήτως γὰρ τίκτεις, τὸν πλαστουργὸν τῶν ὅλων, Θεοτόκε πανύμνητε, ὡς Θεόν τε καὶ βροτόν, δύο θελήσεις δὲ κεκτημένον, καὶ ἐνεργείας Μητροπάρθενε.