Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΩΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ, ΘΡΟΝΟΝ ΠΑΡΘΕΝΕ ΥΨΗΛΟΤΑΤΟΝ

Ὡς τοῦ Ὑψίστου, θρόνον Παρθένε ὑψηλότατον, πάντες, καὶ χρυσῆν λυχνίαν καὶ κιβωτόν, ἁγιάσματος ὑμνοῦμέν σε· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, βοῶντες Πανάμωμε.