Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΣΕ ΒΑΤΟΝ ΜΩΣΗΣ, ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΤΩ ΣΙΝΑ ΠΥΡΠΟΛΟΥΜΕΝΗΝ

Σὲ βὰτον Μωσῆς, ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ πυρπολουμένην, Ἁγνὴ προεθεώρει τὴν ἐνέγκασαν, ἀκαταφλέκτως τὴν ἄστεκτον, αἴγλην τῆς ἀρρήτου οὐσίας, ἑνωθείσης παχύτητι, σαρκὸς μιᾶς τῶν ἐν αὐτῇ, Ἁγίων ὑποστάσεων.