Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΦΑΝΕΙΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΩΝ ΠΟΙΗΤΟΥ ΛΟΧΕΥΤΡΙΑ

Φανεῖσα τοῦ πάντων Ποιητοῦ λοχεύτρια, ὑπὲρ πάντα νοῦν πανάμωμε, τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ἐδείχθης καὶ τῶν ὅλων δεσπόζουσα Παρθένε Θεοτόκε πανύμνητε· ὅθεν σε πάντες μεγαλύνομεν.