Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΟΥΡΑΝΩΣΑΣ, ΓΕΩΘΕΙΣΑΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ

Οὐράνωσας, γεωθεῖσαν τὴν φύσιν Πανάμωμε, τῶν ἀνθρώπων, καὶ φθαρεῖσαν αὐτὴν ἐθεούργησας· διὰ τοῦτο πάντες, ἀσιγήτοις φωναῖς σὲ δοξάζομεν.