Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, Η ΑΝΟΙΞΑΣΑ ΒΡΟΤΟΙΣ

Ἡ πύλη τῆς χάριτος, ἡ ἀνοίξασα βροτοῖς, τὴν πύλην τὴν οὐράνιον, τῆς μετανοίας πύλας μοι τηλαυγῶς, διάνοιξον Δέσποινα, καὶ πυλῶν τοῦ θανάτου ἐλευθέρωσον.