Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΠΙΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣΕΙ ΘΩΡΑΚΑ

Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα, ἔνδον λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τὰς ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας, Πολύαθλε, καὶ στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης, αἰωνίως ὡς ἀήττητος.