Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΤΕΤΑΛΚΕΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΠΕΡΟΣ.....

Ἀνατέταλκεν ὁ μέγας καὶ ἀνέσπερος, Ἥλιος πᾶσι βροτοῖς, ἐκ τῆς νηδύος τῆς σῆς, καὶ πάντας ἐφώτισε φωτὶ τῆς γνώσεως, τοὺς κραυγάζοντας· Εὐλογημένος Πάναγνε, ὁ καρπὸς τῆς σῆς κοιλίας.