Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

ΟΥΡΑΝΩΝ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ Η ΜΗΤΡΑ ΣΟΥ

Οὐρανῶν πλατυτέρα ἡ μήτρα σου, γέγονεν ἀπείρανδρε, Θεὸν χωρήσασα, τὸν μηδαμοῦ χωρούμενον, Παναγία Παρθένε πανύμνητε.