Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΣΟΦΟΙ, ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΚΟΜΙΣΑΜΕΝΟΙ

Ἐξ ὕψους σοφοί, τὴν χάριν κομισάμενοι, τῶν ἐν πειρασμοῖς, προΐστασθε πανεύφημοι·διὸ κόρην Ἅγιοι, ἐκ θανάτου πικροῦ ἐλυτρώσασθε· ὑμεῖς γὰρ ὄντως ὑπάρχετε, Ἐδέσσης ἡ δόξα, καὶ τοῦ κόσμου χαρά.