Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΦΩΤΟΣ ΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΑΓΝΗ

Φωτὸς οἰκητήριον Ἁγνὴ γεγένησαι, τοῦ τὰ πάντα καταυγάσαντος, καὶ φωτοφόρους τοὺς Ἁγίους, δεικνύντος νῦν τὸ σκότος ἐξαίροντας, παθῶν τῶν ψυχοφθόρων ἐν Πνεύματι, Ἄχραντε μόνη πολυΰμνητε.