Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

ΠΟΛΥΧΕΙΡΙΑ ΓΝΩΜΗΣ, ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Πολυχειρίᾳ γνώμης, καὶ ἐν ἀνδρείᾳ τῆς ψυχῆς, οἱ τεσσαράκοντα πέντε, Μάρτυρες πάντας τοὺς ἐχθρούς, συνδιεσπάραξαν Σῶτερ, ὧν ταῖς εὐχαῖς ἡμᾶς σῶσον.