Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

ΙΜΕΙΡΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΑΡΤΥΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Ἰμειρομένη τῆς Βασιλείας Μάρτυς τῶν οὐρανῶν, τρίβον, τὴν στενὴν διώδευσας ἀκλινῶς, δι' ἀθλήσεως κραυγάζουσα· Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου Κύριε.

Θηριωδίας τῆς ὠμοτάτης ἀπεδείξατο, ἔργον, Θεοδότη μάρτυς ὁ δυσσεβής, κατατέμνων σε ταῖς μάστιξιν· Εὐλογημένος εἶ ἀναβοῶσα· Θεέ μου καὶ Κύριε.

Ὑπομονῆς σου, καὶ καρτερίας τε ἐπίχειρα, δόξαν, καὶ τρυφὴν ἀνώλεθρον ὁ Χριστός, Θεοδότη ἐδωρήσατο· Εὐλογημένος εἶ ἀναβοώσῃ, Θεέ μου καὶ Κύριε.