Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΑΣ ΑΡΙΣΤΑ

Ἐπαίδευσας ἄριστα,
ταῖς ὑποθήκαις νέων τὸν σύλλογον,
ἐπιλέξαι τὸν γάμον,
ἢ μοναστῶν προτιμῆσαι δίαυλον,
διὸ καὶ σὺν σοὶ ἐκραύγαζον ψάλλοντες·
εὐλογητὸς ὁ Θεός,
ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Ὑπήνεγκας ὅσιε,
καρτερικῶς τὰς νόσους τοῦ σώματος,
ὡς τρυφὴν γὰρ ὀδύνας,
ταύτας ἡγήσω πάτερ Παΐσιε,
διὸ καὶ εἴληφας χάριν τὴν ἄφθονον,
θαυματουργίας σεμνέ,
ποικιλωνύμων παθῶν.
Παθῶν ὤφθης ὅσιε,
τῶν ψυχικῶν ἀνὴρ ὁ ὑπέρτερος,
καὶ τῶν ἀλγηδόνων,
ἀσθενειῶν τῆς σαρκὸς Παΐσιε,
τῇ θεϊκῇ ἐπιπνοίᾳ ἀνώτερος,
σὺ γὰρ Χριστὸν τὸν Θεόν,
πάτερ ἠγάπησας.
Εὐφραίνεται ἔχουσα,
ἡ γυναικεία μάνδρα Παΐσιε,
Σουρωτὴ τὸν σὸν τάφον,
ὡς θησαυρὸν δωρεῶν τοῦ Πνεύματος,
καὶ ἀνακράζει ἀεὶ τῷ Παντάνακτι·
εὐλογητὸς ὁ Θεός,
ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.