Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΔΕΟΜΕΘΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἱκετῶν σου ἀλόχευτε, Θεοτόκε, τὸν ἐκ σοῦ σαρκωθέντα δυσώπησον, ὅτι σὲ καὶ μόνην, προστασίαν ἡμῶν ἐπιστάμεθα.