Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

ΠΛΥΝΟΝ ΜΕ ΤΟΙΣ ΔΑΚΡΥΣΙΝ

Πλῦνόν με, τοῖς δάκρυσί μου Σωτήρ, ὅτι ῥερύπωμαι ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις· διὸ καὶ προσπίπτω σοι, ἐλεῆμον· Ἥμαρτον, ἐλέησόν με ὁ Θεός.