Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΩΣ ΛΙΘΩ ΒΑΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΤΑΙΣ ΠΟΛΛΑΙΣ

Ὡς λίθῳ βαρούμενος, ταῖς πολλαῖς ἁμαρτίαις, ἐν τάφῳ κατάκειμαι, ἀμελείας Οἰκτίρμον, ἐξ οὗ με ἀνάγαγε, εὔσπλαγχνε Κύριε.