Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΤΟΝ ΧΑΛΕΠΟΝ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ ΜΟΥ

Τὸν χαλεπὸν τῶν πταισμάτων μου, ῥύπον ἐνδέδυμαι, καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ νυμφῶνος ἐκβέβλημαι οἴκτειρόν με τῇ ἀφάτῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ, ὡς τὸν Ἄσωτον παῖδα ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.