Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΙΝΑ ΣΕ ΦΩΝΑΙΣ ΔΙΑΠΡΥΣΙΟΙΣ

Ἵνα σε φωναῖς διαπρυσίοις, ἀνευφημῶμεν Κόρη, τὰς φωνὰς ἡμῶν ταύτας προσδέχου, καὶ ἱλασμὸν ὀφλημάτων λήψεσθαι, τὸν Υἱόν σου καθικέτευε.