Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΥΘΥΝΟΝ ΜΟΙ ΤΡΙΒΟΥΣ ΘΕΟΤΟΚΕ

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους Θεοτόκε· αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας· ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.