Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

ΩΣ ΘΕΙΑΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ, ΚΑΙ ΩΣ ΑΣΦΑΛΗ ΣΕ

Ὡς θείαν προστασίαν, καὶ ὡς ἀσφαλῆ σε, ἐλπίδα μόνην κατέχω Μητρόθεε, ἁμαρτιῶν καὶ κινδύνων ἐκλυτρωθῆναί με.